Phương châm hoạt động:

Năng động – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả