1. Tương trợ, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn.

2. Đấu tranh với tiêu cực, xấu xa, suy đồi về đạo đức, lối sống thiếu lành mạnh.

3. Phản biện, đóng góp một cách xây dựng và thiện chí để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn